5/5 Google reviews

Terms & conditions

Deze Algemene Voorwaarden (hierna: ‘AV’) zijn van toepassing op alle tussen Wassenaar Health Check (hierna: ’WHC’)en Client te sluiten overeenkomsten.

Artikel 1 – Definities AV

In deze AV wordt verstaan onder;

 1. WHC: gevestigd te (2313 DK) Leiden aan de Lammenschansweg 83 In de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 88400735 en via internet bereikbaar op www.wassenaar.health
 2. Artsen en of medewerker(s): die namens WHC een Overeenkomst sluit met Client.
 3. Diensten: alle door WHC te leveren diensten, hieronder ook maar niet uitsluitend begrepen behandelingen, behandelmethoden, informatie, presentaties, verkoop en promotie van producten en adviezen.
 4. Producten: door (WHC) gebruikte en geleverde producten.
 5. Client: de te diagnosticeren of te behandelen persoon of individu, bij wie uit hoofde van diens opdracht een behandeling wordt verricht. Dit kan maar hoeft niet altijd dezelfde persoon te zijn als Client.
 6. Overeenkomst: elke (behandel)overeenkomst of opdracht tot levering van een of meerdere diensten tussen WHC en Client.
 7. Geschillencommissies: www.skge.nl.

Artikel 2 – Algemeen

 1. Deze AV zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle overeenkomsten tussen WHC en Client, ook indien voor de uitvoering daarvan door WHC derden dienen te worden betrokken..
 2. Voor de uitvoering van de dienstverlening kan WHC derden betrekken, indien dit voor een goede uitvoering van de Overeenkomst nodig is naar de mening van WHC. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming van Client vereist.
 3. Van deze AV kan slechts afgeweken worden na schriftelijke overeenstemming.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze AV nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze AV volledig van toepassing. WHC en Client zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze AV, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze AV is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.

Artikel 3 – Voorafgaande toestemming

 1. Voor verrichtingen ter uitvoering van een Overeenkomst is de toestemming van Cliënt vereist.
 2. Cliënt dient ouder te zijn dan 18 jaar.

Artikel 4 – De Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand wanneer Client aan WHC de Opdracht verstrekt tot het verrichten van een medische handeling.
 2. Voor het aangaan van de Overeenkomst dient Client de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt ongeacht de leeftijd van Cliënt.
 3. Client is aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de door hem aangegane Overeenkomst.
 4. Voor het sluiten van de Overeenkomst wordt Client mondeling en desgewenst schriftelijk door WHC geïnformeerd over:
  de intakeprocedure;
  b. de (beoogde) resultaten en (mogelijke) gevolgen van de behandeling;
  c. alternatieven voor de behandeling;
  d. de prijs van de behandeling, de mogelijkheden ten aanzien van verzekeringen en tijdstip(pen) en wijze van betaling;
  e. het tijdstip(pen) en de plaats van behandeling;
  f. de te nemen acties na het sluiten van de Overeenkomst;
  g. als van toepassing: welke hulpverlener feitelijk de behandeling zal (zullen)
  uitvoeren of bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken;
  h. de informatie/instructies voor Cliënt, te volgen voorafgaand aan de behandeling;
  i. deze AV, welke voor het maken van een afspraak of voor de intakeprocedure of in ieder geval vóór de aanvang van de eerste behandeling aan Cliënt ter hand worden gesteld digitaal via de website of op verzoek op papier. Op verzoek van Cliënt kunnen de AV ook op elk ander moment voorafgaand aan de eerste behandeling aan hem of haar ter hand worden gesteld.
  n. door met de behandeling aan te vangen, verklaart Cliënt deze AV te hebben gelezen en in te stemmen met al hetgeen daarin bepaald is.
 5. Bij de intake is Client verplicht de naam en de bereikbaarheidsgegevens van een contactpersoon op te geven.
 6. Client is zich bewust dat de overeengekomen medische check-up op geen enkele manier een ziekte en/of aandoening met zekerheid kan uitsluiten. Bij lichamelijke dan wel psychische klachten dient Client zich tot zijn huisarts, dan wel behandelend arts te wenden.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

 1. WHC zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed opdrachtnemer uitvoeren.
 2. Client draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan WHC aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Client redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan WHC worden verstrekt. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt, heeft WHC het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Client in rekening te brengen.
 3. Cliënt dient zich steeds op eerste verzoek van WHC te kunnen legitimeren met een wettelijk erkend legitimatiebewijs. Kan Cliënt dit niet dan is WHC gerechtigd de Overeenkomst op te schorten.
 4. Indien door omstandigheden welke niet toerekenbaar zijn aan WHC een geplande opdracht, voortvloeiende uit de Overeenkomst, niet kan worden uitgevoerd, is Client toch de daaraan verbonden kosten aan WHC verschuldigd.

Artikel 6 – Nakoming van de overeenkomst, opschorting en ontbinding

 1. De overeengekomen te verlenen diensten worden geacht te zijn opgeschort, zodra en zolang de Client in gebreke is met de betaling van enig verschuldigd bedrag, met de continue verstrekking van up-to-date gegevens, dan wel zolang WHC door overmacht verhinderd is om aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat de Client uit dien hoofde enig recht op vergoeding van schade, kosten en/of rente heeft.
 2. Overschrijding van de overeengekomen termijn waarbinnen WHC de overeengekomen diensten moet hebben verricht, zal Client, indien er sprake is van overmacht en/of in geval uitdrukkelijk anders is overeengekomen, nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding van de Overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting.
 3. WHC is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling, te ontbinden indien:
  Client de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  b. Na het sluiten van de Overeenkomst WHC ter kennis genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Client de verplichtingen niet of niet volledig zal nakomen.
 4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van ondernemer op Client onmiddellijk opeisbaar. Indien WHC de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit wet en Overeenkomst.
 5. WHC behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Niets van de uitingen, diensten, producten en/of materialen van WHC mag zonder vooraf verleende, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd, digitaal of analoog.
 2. Toestemming wordt uitsluitend verleend door WHC.

Artikel 8 – Honorarium, tarieven en tariefaanpassingen

 1. De tarieven voor de dienstverlening door WHC worden aan Client bekend gemaakt via de website of met een mondelinge dan wel schriftelijke opdrachtbevestiging.
 2. Alle tarieven zijn zonder BTW maar inclusief heffingen die van overheidswege worden opgelegd, exclusief bijkomende (on)kosten, voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien na het tot stand komen van de Overeenkomst één of meerdere kostprijsfactoren een verhoging ondergaan – ook indien dat geschiedt ingevolge voorzienbare omstandigheden – behoudt WHC zicht het recht voor de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen onder opgave van grondslag en berekeningswijze.

Artikel 9 – Betaling

 1. De betaling voor de geleverde diensten en/of producten wordt als volgt voldaan: Bij alle behandelingen moet de betaling direct na de behandeling worden voldaan door met een pinbetaling af te rekenen. Het staat WHC en Client vrij om een andere wijze van betaling overeen te komen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaratie schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Betaling van overige facturen aan WHC dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door WHC aan te geven wijze. Door het enkele feit dat WHC op de vervaldatum van de factuur niet de beschikking heeft gekregen over het volledige bedrag van de factuur, is Client in verzuim zonder dat enige voorafgaande sommatie of ingebrekestelling vereist is.
 3. Client is zich bewust dat de geleverde dienst niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Indien Cliënt in aanmerking komt voor een bijdrage van een zorgverzekeraar, dan dient deze de gemaakte kosten achteraf zelf te declareren.
 4. In geval van niet tijdige betaling worden alle betalingsverplichtingen van Client onmiddellijk opeisbaar. In geval van liquidatie, faillissement, wettelijke schuldsanering, beslag of surseance van betaling van Client zijn de vorderingen van WHC onmiddellijk opeisbaar.
 5. Client is – zonder nadere kennisgeving of ingebrekestelling – vanaf de vervaldatum van de factuur rente verschuldigd over hetgeen dat WHC rechtsgeldig van Client te vorderen heeft. Deze rente wordt maandelijks over dit bedrag in rekening gebracht, te berekenen op basis van 1/12 van de euribor + 1% waarbij een deel van de maand wordt gehouden voor een volle maand.
 6. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die WHC maakt in het kader van de incasso van een vordering op Client, voortvloeiend uit niet-nakoming van de verplichtingen van Client, zijn voor rekening van Client. De buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15% over het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 225,-. Het staat WHC vrij de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen.
 7. Het is Client niet toegestaan de betaling op te schorten.
 8. Indien Client in verzuim is met de betaling van de factuur, heeft WHC het recht, onverminderd wat in de vorige leden is bepaald, verdere uitvoering van de werkzaamheden te staken dan wel op te schorten. Tevens heeft WHC het recht de Overeenkomst bij genoemd verzuim zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en volledige (schade)vergoeding te eisen voor de door de toerekenbare tekortkoming door Client, aan WHC veroorzaakte schade. Hieronder zijn ook begrepen de nog te verrichten uitgaven, diensten, gederfde en nog te derven inkomsten uit hoofde van de Overeenkomst.
 9. Indien Client bezwaren heeft tegen (welk onderdeel dan ook van) de factuur, dan is hij verplicht dit schriftelijk en gespecificeerd aan WHC bekend te maken binnen 5 werkdagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan het recht van bezwaar komt te vervallen.
 10. Client blijft te allen tijde (hoofdelijk) aansprakelijk voor de nakoming van alle uit deze overeenkomst voortvloeiende (betalings)verplichtingen.
 11. Kosten van derden zullen bij ontvangst van facturen onmiddellijk worden doorbelast indien niet uitdrukkelijk overeen is gekomen dat deze inbegrepen zijn in de overeengekomen vergoeding.

Artikel 10 – Annuleringen

 1. Afspraken die 48 uur of korter voor de betreffende afspraak worden afgezegd door Cliënt, of zonder dat Cliënt verschijnt niet worden afgezegd, zullen bij Client in rekening worden gebracht. Hierbij wordt een no-show bijdrage in rekening gebracht van 45 euro. Behoudens tegenbewijs strekt de administratie van WHC tot het volledige bewijs dat de bewuste afspraak is gemaakt.
 2. WHC zal zich in geval van opzegging naar redelijkheid inspannen om deze kosten zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

 1. WHC is niet aansprakelijk voor elke directe of indirecte schade voortvloeiend uit de uitvoering van de Overeenkomst.
 2. Indien in rechte komt vast te staan dat WHC danwel de door haar ingeschakelde arts en/of verpleegkundige toch aansprakelijk is zijn, dan is deze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar in een voorkomend geval uitkeert. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van WHC beperkt tot het bedrag van de factuur. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.
 3. WHC is slechts aansprakelijk voor lichamelijke en/of materiële schade, welke rechtstreeks is ontstaan bij de uitvoering van de overeengekomen diensten en welke schade rechtstreeks het gevolg is van een aan WHC toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.
 4. WHC is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat WHC is uitgegaan van door of namens de Client verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Arts en doktersassistente is niet aansprakelijk voor schade jegens derden. Client wordt bij het sluiten van een overeenkomst met WHC steeds geacht WHC hiervoor te vrijwaren.
 6. WHC is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. WHC is op geen enkele manier aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of verband houdend met (het gebruik van) de door WHC verstrekte informatie of geleverde diensten, tenzij anders bij wet bepaald.
 8. De Client is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die de WHC danwel een daar haar in te schakelen hulpverlener lijdt als gevolg van een tekortkoming van de Client of van de Cliënt in de nakoming van hun verplichtingen uit de Overeenkomst.
 9. Verwijzingen naar andere websites, apps of bedrijven zijn slechts ter informatie van de betreffende lezer. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites, apps of bedrijven die niet direct aan WHC zijn gelieerd, wordt afgewezen.
 10. Als ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst verrichtingen worden verricht in een kliniek die geen partij is bij deze Overeenkomst, is deze kliniek voor een tekortkoming mede aansprakelijk alsof zij zelf partij is bij de Overeenkomst.
 11. Als de Client aantoont en zo nodig bewijst dat de tekortkoming hem of de Cliënt niet kan worden toegerekend is hij niet aansprakelijk voor de schade bedoeld in het vorige lid behalve voor zover er sprake is van een voordeel als bedoeld in artikel 6:78 BW.

Artikel 12 – Inspanningsverplichting

WHC heeft ten aanzien van de door haar behandelde Cliënt een inspannings verbintenis en geen resultaatsverplichting. In goed overleg met Cliënt zal WHC zich tot het uiterste inspannen om het gewenste resultaat te bereiken voor zover dat medisch haalbaar en verantwoord is. WHC aanvaardt geen aansprakelijkheid in het geval dat, ondanks het betrachten van de meeste zorg, het resultaat niet haalbaar blijkt te zijn.

Artikel 13 – Overmacht

 1. WHC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Client indien hij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. In geval van overmacht is WHC niet aansprakelijk voor enig daaruit voortvloeiende schade.
 3. Onder overmacht wordt onder anderen verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop WHC geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor WHC niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. In ieder geval (maar niet uitsluitend) behoren hiertoe brand, overstroming, oorlog, natuurrampen, pandemieën en uitzonderlijke weersomstandigheden, stakingen, overheidsmaatregelen en niet levering door toeleveranciers.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee weken is ieder van de partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere partij.
 5. Voor zover WHC ten tijde van het intreden van de overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandig waarde toekomt, is WHC gerechtigd om reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Client is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. WHC verwijst voor de klachtenprocedure naar skge.nl en behandelt de klacht overeenkomstig de aldaar voorgeschreven procedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de WHC nadat de Client en/of Cliënt de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij WHC ingediende klachten worden binnen 10 werkdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door WHC per omgaande geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Geschillen tussen Client enerzijds en WHC anderzijds over de totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst, kunnen zowel door Client als door WHC schriftelijk of op elektronische wijze aanhangig worden gemaakt bij de skge.nl.
 6. Client en WHC komen overeen eerst zich in te spannen om samen het geschil op te lossen alvorens deze aan de geschillencommissies voor te leggen.
 7. Een geschil dient binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.
 8. Geschillen kunnen ter beslechting uitsluitend worden voorgelegd aan de hierboven genoemde Geschillencommissies of aan de rechter.
 9. Met inachtneming van artikel 108 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, is ter zake van alle mogelijke geschillen uitsluitend bevoegd de (kanton)rechter in de Rechtbank Amsterdam.
 10. Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een klacht in onderling overleg te beslechten.
 11. Op alle rechtsbetrekkingen tussen WHC en Client is Nederlands recht van toepassing.

Contact

Hofcampweg 65
2241 KE Wassenaar

+31 712 032 417

Sign up for our newsletter

Thank you for signing up!
Oops! Something went wrong while submitting the form.