5/5 Google reviews

Privacyreglement van onze kliniek

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze kliniek

Algemeen

De AVG is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO. Wassenaar Health Check houdt zich in alle gevallen aan de wettelijke voorschriften op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Dat is ook het geval als uw gegevens aan een derde ter beschikking worden gesteld. Voor zover vereist wordt voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming gevraagd. Met de ondertekening en/of via de website accorderen van het privacy statement geeft u die toestemming.

Wassenaar Health Check

In onze kliniek kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Email

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Transip webmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen (zoals hierboven omschreven) om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Beveiligde berichten

Wij maken voor het versturen van e-mails met daarin de onderzoeksresultaat gebruik van de diensten van Zorgmail. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen (zoals hierboven omschreven) om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen Zorgmail heeft geen toegang tot ons postvak en heeft geen toegang tot de inhoud van het mailverkeer. Uw medische gegevens worden opgeslagen in het software programma Medicom. Deze partij heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen (zoals hierboven omschreven) om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen.

Administratie en boekhouding

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Tellow. Wij delen uw naam,. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Tellow is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Tellow gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

De plichten van de kliniek

Wassenaar Health Check is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de kliniek plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de kliniek als volgt:

Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

 • voor zorgverlening;
 • voor doelmatig beheer en beleid;
 • het inplannen van een afspraak;
 • het verzorgen van een medisch verslag;
 • het bijhouden van uw medische dossier middels het medisch verslag
 • het uitvoeren van door u gevraagde diensten;
 • voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden

 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 • Alle medewerkers binnen de kliniek hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

De volgende gegevens kunnen wij verzamelen:

 • NAW gegevens
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Gegevens betreffende uw gezondheid
 • Informatie over uw afspraak
 • Betalingsgegevens
 • Uitslagen van uw diagnostisch onderzoek (laboratorium uitslagen en ECG

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een e-mail kenbaar maken aan info@wassenaar.health. De kliniek zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.  Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Wassenaar Health Check heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld het klinisch chemisch lab die de bepaling van uw bloedwaarden uitvoert)

Verwijzingen naar websites van derden

Om u van dienst te zijn hebben wij op onze website verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen, voordat daar verder gebruik van maakt.

Wijzigingen in deze Privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om dit privacy statement aan te passen. Deze wijzingen zullen via onze website bekend worden gemaakt. Indien u op de hoogte wilt blijven van wijzigingen, raden wij u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat de arts hierover graag met u in gesprek, en kunt u contact opnemen via info@wassenaar.health. Mocht u dan nog ontevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u een klacht hierover indien bij de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wassenaar Health Check
Lammenschansweg 83
2313 DK Leiden
Telefoon: 06-58972784
Email: info@wassenaar.health

Contact

Hofcampweg 65
2241 KE Wassenaar

+31 712 032 417

Sign up for our newsletter

Thank you for signing up!
Oops! Something went wrong while submitting the form.